DoubleArrayToAnyArray

Any[][]
DoubleArrayToAnyArray
@safe nothrow
(
double[][] values
)

Meta